Things to remember

Necuvintele de Nichita Stãnescu


    El a întins spre mine o frunzã ca o mânã cu degete. Eu am întins spre el o mânã ca o frunzã cu dinţi. El a întins spre mine o ramurã ca un braţ. Eu am întins spre el braţul ca o ramurã. El şi-a înclinat spre mine trunchiul ca un mãr. Eu… Continue reading Necuvintele de Nichita Stãnescu